Doelstelling 

COLT biedt op een duurzame manier hulp aan kinderen en families in Cambodja op het gebied van tijdelijke én langdurige opvang, onderwijs, medische en social zorg, en sport en milieu.

Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze activiteiten. Dit betekent meer dan de voor de hand liggende activiteiten ten behoeve van het milieu – die er uiteraard wel onderdeel van zijn. Duurzaam denken houdt tevens de overtuiging in dat, om structurele vooruitgang te boeken, de families waarmee we werken problemen durven inzien, en zich zelf inzetten om zich te ontwikkelen, zodat ze met meer capaciteiten de uitdagingen in hun leven het hoofd kunnen bieden. 

Tijdelijke en langdurig opvang

COLT vangt kansarme kinderen op in een veilige en stimulerend omgeving binnen ons gemeenschapscentrum. Ongeacht de duur van de opvang, krijgen alle kinderen een slaapplek, drie gezonde maaltijden, gezondheidszorg en scholing. Tevens wordt er per kind een plan gemaakt met ouder(s)/verzorger(s), om stappen te kunnen zetten richting succesvolle reïntegratie. Via regelmatige huisbezoeken en telefonisch contact wordt progressie gecontroleerd en gedocumenteerd en indien mogelijk een reïntegratietraject gestart. Na reïntegratie wordt er regelmatig met kind en verzorger gesproken en kunnen onze maatschappelijk werkers eventueel nazorg bieden.

Dagopvang

COLT heeft samen met de organisatie Sreyka Smile een kinderdagopvang voor kinderen onder de zes, van wie de ouders vaak op de vuilnisbelt werken of ernstige problemen binnen het gezin hebben. In ruil voor een schone, veilige omgeving waarin hun kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen, ondertekenen de ouders een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin samen met een maatschappelijk werker wordt beschreven welke specifieke stappen de familie moet maken om uit de armoedecirkel te ontsnappen.  Een belangrijk onderdeel hiervan zijn workshops en huisbezoeken, waarin ouders belangrijke levensvaardigheden als geldbeheer opvoedkunde, maar ook taal en beroepstraining wordt bijgebracht. Het uiteindelijke doel is de ouders voldoende vaardigheden hebben om het gezin te onderhouden, zodat het kind niet langer een bron van inkomsten hoeft te zijn, maar in regulier onderwijs terechtkomt. 

 

Onderwijs

COLT biedt aanvullend onderwijs voor alle kinderen in opvang en kinderen uit de buurt. Met een onderwijsprogramma waarin naast Engels ook aandacht wordt besteed aan computervaardigheden, muziek, kunst en sport, probeert COLT de kinderen een zo breed mogelijke achtergrond mee te geven. Tegelijkertijd werkt COLT samen met de openbare school in de buurt, om zo collectief de ontwikkeling van de kinderen te kunnen waarborgen.

Medische en sociale zorg

De medische kliniek op het terrein van COLT wordt geleid door de dokters van Chibodia, een Duitse partner NGO die al sinds 2011 gratis medicijnen en medische zorg verstrekt. Door nauw samen te werken met COLT’s maatschappelijk werkers worden familieproblemen in een vroeg stadium geïdentificeerd en kan een plan worden gemaakt voor interventie of behandeling.

Sport

Via sport wil COLT zowel de kinderen in opvang als de kinderen uit de buurt op een veilige en gezonde manier leren samenwerken. Doordat het sportveld binnen ons complex ligt, hebben de kinderen uit de buurt een plek waar ze onder supervisie plezier kunnen hebben. Sportklassen zijn een terugkomend onderdeel van het onderwijsprogramma.

Milieu

COLT heeft de overtuiging dat een gezond milieu essentieel is voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Met name het gebrek aan kennis en voorzieningen, leidt er toe dat de mensen vaak handelen op een manier die zowel schadelijk is voor henzelf als voor het milieu. Via tal van initiatieven, zoals zelfhulpgroepen en activiteitenclubs, injecteert COLT kennis en wordt er vanaf jonge leeftijd gewerkt aan bewustzijn en goede gewoonten. 

Download het volledige beleidsplan van COLT